Algemene verkoop-leverings-en betalingsvoorwaarden van Wolfs Verlichting B.V.
gevestigd te Kerkrade
Artikel 1 : TOEPASSELIJKHEID
1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten
overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.
1.2 Al onze aanbiedingen daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn
vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de wederpartij. Her-
roeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.
1.3 Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 1.2, welke afwijkt van die aanbieding,
geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding ons niet
bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding
afwijkt.
1.4 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de
overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
Artikel 2 : PRIJZEN
2.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2.1, gelden alleen
voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons schriftelijk is
geaccepteerd ,worden herzien.
2.2 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van
externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valuta koersen, grond-
stoffen, invoerrechten, heffingen, lonen of andere lasten. Vindt zo’n verhoging plaats binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft uitsluitend de cliënt die een natuurlijk per-
soon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid om de overeen-
komst middels een schriftelijke verklaring kosteloos te ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke
prijsverhoging, bijvoorbeeld een verhoging van belastingen. Partijen kunnen in geval van ontbinding
over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.
Artikel 3 : LEVERTIJD, UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN, RECLAME
3.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven.
Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij en geen geval recht op schadevergoeding of
op ontbinding van de overeenkomst.
3.2 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang de cliënt
jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingrecht geldt tot op het mo –
ment dat de cliënt zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben
gemaakt van onze rechten door de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat ons recht op scha-
devergoeding onverlet.
3.3 De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van on-
dergeschikte aard geven cliënt geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. De wederpartij die
van mening is dat onze prestatie niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht om binnen acht
dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd, c.q. had kunnen constateren, ons daarvan per
aangetekende brief op de hoogte te stellen.
3.4 De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten.
Blad 1
Artikel 4 : RISICO
4.1 Het risico van de door ons geleverde goederen is voor cliënt.
A Bij levering af fabriek: zodra de goederen in of op de vervoermiddel zijn geladen;
B Bij levering franco werk: zodra de goederen zijn aangevoerd op de plaats van bestemming.
4.2 Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op ons terrein t.b.v. cliënt zijn
afgezonderd.
4.3 Indien sprake is van een consumentenkoop, als bedoeld in artikel 5, boek 7 BW, en de zaak bij cliënt
wordt bezorgd, gaat het risico over op het moment van bezorging.
Artikel 5 : OVERMACHT
5.1 Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat de naleving van de
overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omgang van ons gevergd kan worden,
geven ons het recht dat de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan
op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
5.2 Als omstandigheden in het vorige lid van artikel bedoeld gelden o.a. niet, niet volledige en/of ver-
traagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobili-
satie, in-en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de
uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken bij het afsluiten van een
overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeers-
storingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal en voorts alle overige oorzaken, buiten
onze wil en/of toedoen ontstaan.
5.3 Alleen wanneer er sprake is van een overeenkomst met een cliënt die natuurlijk persoon is en niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder overmacht verstaan de situatie waar-
bij de tekortkoming onzerzijds ons niet kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan onze
schuld, noch de krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze
rekening komt.
Artikel 6 : AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Wij zijn behoudens het bepaalde in het vorige lid nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook,
daaronder begrepen bedrijfsschade voor welke cliënt uit een met ons gesloten overeenkomst mocht
voortvloeien. Cliënt vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.
6.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkig goed of onderdeel
daarvan , dan welk tot teruggave van de overeengekomen prijs af evenredig gedeelte daarvan, een en
ander te onzer beoordeling.
6.3 Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek,
kan de koper indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt eisen:
A aflevering van het onbrekende
B herstel van de afgeleverde zaak mits wij daarvan redelijkerwijs kunnen voldoen
C vervanging van de afgeleverde zaak tenzij de afwijking van het overeengekomen te gering is om dit
te rechtvaardigen, dan wel de zaak na tijdstip dat de koper redelijkerwijs met ongedaanmaking re-
kening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar
voor het behoud heeft gezorgd. Indien cliënt herstel of vervanging vordert, zijn wij bevoegd te kiezen
tussen vervanging of teruggave van de koopprijs.
6.4 Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der goederen,
althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te
geschieden.
Blad 2
Artikel 7 : GARANTIE
7.1 Wij garanderen de door ons geleverde goederen overeenkomstig de garantievoorwaarden van de
fabrikant of importeur. Ontbreekt zo ’n garantie dan garanderen wij de goede werking van door ons
geleverde nieuwe goederen gedurende drie maanden na aankoop datum.
7.2 Onder de garantie vallen nimmer de porti c.q. verzendkosten, materiaalkosten indien en voorzover
de fabrikant c.q. importeur deze niet voor zijn rekening neemt.
7.3 De garantie vervalt indien derden reparaties aan de goederen hebben verricht c.q. hebben trachten te
verrichten.
Artikel 8 : EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEIDSSTELLING
8.1 Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van
volledige betaling van de prijs van alle door ons aan cliënt geleverde of nog te leveren goederen, als-
mede van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen ver-
richtte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van cliënt te vorderen hebben wegens
diens tekortschieten in de nakoming van de met hem gesloten overeenkomst, daaronder begrepen,
incassokosten, rente en boetes.
8.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht
plaats van de goederen.
8.3 Indien en voorzover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen waarvoor wij
ons eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebreke-
stelling en zonder rechtelijke tussenkomst en worden wij, voorzover nodig, reeds nu als voor als dan
onherroepelijk door cliënt daartoe gemachtigd onze goederen terug te nemen en is cliënt verplicht
ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en
ander onverminderd ons recht om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.
8.4 Ook in het geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of
liquidatie van zaken van cliënt hebben wij het sub 8.3 omschreven recht.
8.5 Cliënt is gerechtigd de door ons geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons
door te verkopen, echter alleen voorzover zulk binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is,
tenzij wij cliënt hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
8.6 Cliënt is verplicht op ons eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op de door ons geleverde
zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor
betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op cliënt, die terzake van incassokos-
ten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en
zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op
schadevergoeding.
8.7 Het is cliënt verboden op de door ons geleverde zaken ongeacht of wij nog eigenaar daarvan zijn een
vuist of stil pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
8.8 Wij zullen steeds zolang het gekocht en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsnog alvorens tot
levering over te gaan een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg
voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal wor-
den, mogen verlangen. Cliënt is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
8.9 Zolang de sub 8.8 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de
lopende overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd
ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.
Blad 3

Artikel 9 : BETALING
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient contante betaling te geschieden bij afname of
overdracht van goederen.
9.2 Indien binnen acht dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd
een rente gelijk aan de wettelijke rente met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte
van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
9.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal cliënt in verzuim
zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie in ingebrekestelling is vereist. Wij
zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Voorts is
de cliënt dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de open-
staande bedragen:
A, met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in, als buiten
rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deur-
waarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten;
B , de buitenrechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met
een minimum van ? 68.07. Te zijne laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, als-
mede opslagkosten in het geval van opschorting van levering.
Artikel 10 : COMPENSATIE/VERREKENING/OPSCHORTING
10.1 Het is cliënt niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedra-
gen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.
10.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is cliënt niet gerechtigd tot opschorting van de
betaling.
10.3 Cliënt is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in
verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst, behoudens voorzover het betreft een na-
tuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 11: ONTWERPEN EN MODELLEN
11.1 Ontwerpen, tekeningen, foto’s en monsters blijven ons eigendom en mogen niet worden behouden,
gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
11.2 Alle modellen en gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd blijven onze
eigendommen, ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door de koper betaald, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
11.3 Wanneer een opdracht volgens model of tekening vervaardigd wordt, neemt de opdrachtgever de
volle garantie op zich, dat geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander merk van der-
den wordt aangetast. De opdrachtgever zal ons terzake dienen te vrijwaren.
Artikel 12 : GESCHILLEN
12.1 Alle geschillen tussen cliënt en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met cliënt gesloten
overeenkomst zullen te onzer keuze worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de
wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats
van feitelijke vestiging.
12.2 Voorzover de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, heeft hij het recht ons schriftelijk binnen één maand nadat wij ons schriftelijk jegens hem op
het artikel bepaalde hebben beroepen, om voor beslissing van het geschil door de volgens de wet
bevoegde rechter te kiezen.
Artikel 13 : NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING
13.1 Op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing. Blad 4

De waardering van wolfs.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.2/10 gebaseerd op 89 reviews.